• ارلن
1. ارلن دهانه تنگ
2. ارلن درپیچدار شیشه ای
3. ارلن درپیچدار پلاستیکی
4. ارلن خلاء

• اسپاتول
1. اسپاتول استیل میکرو
2. اسپاتول قاشقی
3. اسپاتول استیل دسته چوبی

• بالن
1. بالن ته گرد
2. بالن ته صاف
3. بالن دودهانه روداژدار
4. بالن سه دهانه روداژدار

• بالن ژوژه
1. بالن ژوژه رنگی
2. بالن ژوژه پلاستیکی

• پیپت
1. پیپت ژوژه
2. پیپت پاستور

• پیست (آب فشان)

• بشر
1. بشر شیشه ای
2. بشر پلاستیکی
3. بشر پلاستیکی دسته دار
4. بشر استیل

• بورت
1. بورت ساده
2. بورت اتوماتیک

• پوآر
1. پوآر بورت
2. پوآر پیپت پاستور
3. پوآر پیپت استاندارد 10 میلی لیتری
4. پوآر پیپت استاندارد 50 میلی لیتری

• پیکنومتر
1. پیکنومتر ساده
2. پیکنومتر کالیبره
3. پیکنومتر ترمومتردار کالیبره

• دستکش
1. دستکش مقاوم به سرما تا 140- درجه سانتی گراد
2. دستکش نیتریل
3. دستکش شیمیایی ضد حرارت مقاوم 250 درجه سانتی گراد

• سوکسله
1. سری سوکسله 3 قسمتی 150 میلی
2. سری سوکسله 3 قسمتی 250 میلی

• شیشه ساعت
1. شیشه ساعت 5 سانتی متر
2. شیشه ساعت 6 سانتی متر
3. شیشه ساعت 7 سانتی متر
4. شیشه ساعت 10 سانتی متر
5. شیشه ساعت 15 سانتی متر

• کروزه (بوته چینی)
1. کروزه بلند
2. کروزه متوسط
3. کروزه کوتاه
4. کروزه سوراخدار
5. کروزه کوارتز

• لوله آزمایش
1. لوله آزمایش درپیچدار
2. لوله آزمایش پلاستیکی
3. لوله آزمایش شیشه ای

• لوله فالکون
1. لوله فالکون استریل
2. لوله فالکون

• میکروتیوب
1. میکروتیوب 0.5 میلی لیتر
2. میکروتیوب 1.5 میلی لیتر
3. میکروتیوب 2 میلی لیتر

• مبرد
1. مبرد ساده 40 سانتی متری روداژ 32/29
2. مبرد مارپیج 40 سانتی متری روداژ 32/29
3. مبرد حبابدار 40 سانتی متری روداژ 32/29

• مزور
1. مزور شیشه ای
2. مزور دربدار سر سمباده
3. مزور پلاستیکی