فسفوناتها

هیدروکسی اتیلیدن دی فسفونیک اسید HEDP
آمینو تری متیلن فسفونیک اسید ATMP
اتیلن دی آمین تترا متیلن فسفونیک اسید EDTMPA
دی اتیلن تری آمین پنتا متیلن فسفونیک اسید DTPMPA
فسفونو بوتان تری کربوکسیلیک اسید PBTC
بیس هگزا متیلن تری آمین پنتا متیلن فسفونیک اسید BHMTPMP
هگزا متیلن دی آمین تترا متیلن فسفونیک اسید پتاسیم سالت HMDTPMA.K6
هیدروکسی فسفونو استیک اسید HPAA

 ضدرسوب و دیسپرس کننده های پلی کربوکسیلیک:

پلی آکریلیک اسید PAA
پلی آکریلیک اسید سدیم سالت PAAS
پلی مالئیک اسید PMA
پلی مالئیک انیدرید هیدرولایزد HPMA
کوپلیمر مالئیک انیدرید آکریلیک اسید MA/AA
پلی اپوکسی سوکسینیک اسید PESA
کوپلیمرآکریل آمیدومتیل پروپان سولفونیک اسید وآکریلیک اسید AA/AMPS
فسفینو کربوکسیلیک اسید PCA

 اکسیژن زداها و آمین ها:

دی اتیل هیدروکسیل آمین DEHA 85%
سیکلو هگزیل آمین Cyclohexyl Amine
کربوهیدرازید Carbohydrazide
هیدرازین هیدرات Hydrazin Hydrate
مورفولین %99.5 Morpholine
دی اتیلن تری آمین DETA) Tosoh Japan)
تری اتیلن تترا آمین TETA )Tosoh Japan)
پلی آمین Polyamine